SKLEPY, W KTÓRYCH JESTEŚMY DOSTĘPNI (wy­bra­ne skle­py tyl­ko w War­sza­wie i oko­li­cy)

Ur­sy­nów:

 • Zie­le­niak Owo­ce Wa­rzy­wa (al.K.E.N. 11)
 • Ja­rzyn­ka (ul. Wą­wo­zo­wa 6 lok 3C)
 • Skle­pik Wa­rzy­wa i Owo­ce (ul.Wą­wo­zo­wa 2/25)
 • Ch­le­bu­lo (ul. Wą­wo­zo­wa 2/1C)
 • Sma­ki Pod­kar­pa­cia (ul. Bel­gradz­ka 14 U5)
 • Pie­cu­lo (ul. De­re­nio­wa 2B/214)

Mo­ko­tó­w/Słu­żew:

 • Sło­necz­ne wa­rzy­wa (ul. Ma­da­liń­skie­go 49/51/21)
 • AMCO skle­pik w bu­dyn­ku T-Mo­bi­le (ul. Ma­ry­nar­ska 12)
 • Skle­pik w bu­dyn­ku Ho­ri­zon (ul. Do­ma­niew­ska 39 A)
 • De­li­ka­te­sy Cen­trum (ul. Cy­ber­ne­ty­ki 3)
 • Sklep spo­żyw­czy De­li (ul. Sta­ni­sła­wa Ża­ry­na 5)
 • De­li­ka­te­sy Or­ga­nic (ul. Obrzeż­na 1 F)
 • De­li­ka­te­sy Or­ga­nic (ul. Prze­jazd 5)
 • Dę­bo­wy Dym (ul. Obrzeż­na 1 F)
 • Vi­ta Mar­ket (ul. Kon­struk­tor­ska 10 B)
 • Zdro­wy Skład (ul. Pu­ław­ska 138)

Śród­mie­ście­/Po­wi­śle:

 • Sklep Ko­ope­ra­ty­wy Do­brze (ul. Wil­cza 29a)
 • Sklep Ko­ope­ra­ty­wy Do­brze (ul. An­der­sa 27)
 • Tra­wa Sklep Eko (pl.Grzy­bow­ski 10 lok 16/18)
 • Do­mo­we Przy­sma­ki u Zbysz­ka (ul. Li­tew­ska 10)
 • Chat­ka Zdro­wia (ul. Dzi­ka 4/8)
 • Sok Bar (ul. Tam­ka 22/24)
 • Sok Bar (ul. Se­na­tor­ska 24)
 • Buł­ka z szyn­ką (ul. Lud­na 5)
 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. Lud­na 3 lok 3)
 • Ka­wa i Ch­leb (Al. Ja­na Paw­ła II 61)
 • Ko­szyk Sma­ków (Plac Kon­sty­tu­cji 4)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (Al. Ja­na Paw­ła II 38)

Wi­la­nów:

 • Dę­bo­wy Dym (al. Rze­czy­po­spo­li­tej 12 U07)
 • Się Je (ul. Sar­mac­ka 6)
 • De­li­ka­te­sy Wi­la­nów (ul. Klim­cza­ka 17)
 • Eco Chef (ul. Sar­mac­ka 22)

Ocho­ta:

 • Sklep Dzień Do­bry (ul. Ko­piń­ska 34)
 • Zdro­wy Skład (ul. Gró­jec­ka 42 A)

Po­łu­dnio­we oko­li­ce War­sza­wy:

 • Nasz wa­rzyw­nia­czek (ul. H. Sien­kie­wi­cza 2)
 • Tro­pem Sma­ków (ul. Sto­łecz­na 14, Pia­secz­no)
 • Mar­chew­ko­we Po­le (ul. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki 13/2)
 • De­li­ka­te­sy MAX w Pia­secz­nie (ul. Pu­ław­ska 9)
 • Źró­dła Sma­ku (ul. Sło­wi­cza 1H,G, My­sia­dło)
 • Ch­le­bak (ul.Wi­la­now­ska 15, Jó­ze­fo­sław)
 • Sklep Pu­t¬ka (ul. War­szaw­ska 22, Kon­stan­cin)
 • De­li­ka­te­sy Ewa Wi­ta (ul. Goł­kow­ska 66 B, Goł­ków)
 • Sklep spo­żyw­czo prze­my­sło­wy (ul. Li­po­wa 59, Mag­da­len­ka)

Bie­la­ny:

 • Ja­dło­sta­cja (ul.Ka­spro­wi­cza 48)
 • Sklep Put­ka (ul.Rey­mon­ta 12 paw 20)
 • Sklep spo­żyw­czy (ul. Że­­ro­m­skie­­go 6)
 • EKO Mło­ci­ny (ul.Ka­spro­wi­cza 119 A)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. Le­opol­da Staf­fa 2)
 • Dę­bo­wa Becz­ka (ul. So­kra­te­sa 9/201)

Żo­li­borz:

 • Le Lo­cal (Plac Wil­so­na 4 lok 107)
 • Sar­ma­ta (ul.Ry­dy­gie­ra 13 lok 19U)
 • Dę­bo­wy Dym (ul.Ry­dy­gie­ra)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. Sło­wac­kie­go 45 lok 23)
 • Sklep Sło­necz­ny (ul. Sło­wac­kie­go 21/23)
 • War­szaw­ski cy­mes (Ka­li­ny Ję­dru­śik 6)

Wo­la:

 • Mu­sc­le­Sto­re (ul.Gór­czew­ska 27/35)
 • Psz­czół­ka (ul.Za­wi­szy 16A lok D)
 • Dę­bo­wy Dym (ul.Ja­na Ka­zi­mie­rza)
 • De­li­ka­te­sy Or­ga­nic (ul.Ko­le­jo­wa 45a, os. XIX Dziel­ni­ca)
 • Przy­¬sta­¬nek Sma­¬ków (ul. So­wiń­skie­go 25 U10)
 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. So­wiń­skie­go 53 lok U4)
 • KRAM (ul. Duch­nic­ka 3)
 • Ku­ra czy Kro­wa (ul. Ja­na Ka­zi­mie­rza 60)
 • Ku­ra czy Kro­wa (ul. Szul­bor­ska 3/5)

Be­mo­wo:

 • Sklep wa­rzy­wa owo­ce Zo­diak (ul.Obroń­ców To­bru­ku 29)
 • Sklep Krzyś (ul.Obroń­ców To­bru­ku 29)
 • Dr Ga­ja De­li­ka­te­sy Be­¬mo­¬wo Zdrój (ul. Wro­¬cła­w¬ska 21)

Tar­gó­wek:

 • De­li­ka­te­sy Mo­zart (ul.Zie­lo­ne Za­ci­sze 3)
 • De­li­ka­te­sy Sma­kosz (ul.Św.Win­cen­te­go 101/3)

Tar­cho­min:

 • Zie­lo­ny Sklep 24 (ul. Świa­to­wi­da 102 róg Ćmie­low­skiej paw. 13b)

Pra­ga Po­łud­nie:

 • Skle­py Ru­­ko­­la (ul. Re­ch­nie­w­skie­­go 13/U2, ul. Go­cław­ska 9/U8)
 • Ce­dzak (ul. Fran­cu­ska 25)

Pra­ga:

 • FIZJO4LIFE (ul. Ja­giel­loń­ska 4)

Ba­bi­ce i Iza­be­lin:

 • Bu­ł­ka z ma­­słem (Ry­­nek 13, Sta­­re Ba­­bi­­ce)
 • Bu­ł­ka z ma­­słem (ul. 3 Ma­­ja 58, Iza­­be­­lin)

Ur­sus:

 • De­li­ka­te­sy Mię­sne – Grot (ul. Sko­ro­szew­ska 1)

Wa­wer:

 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. Bro­now­ska 4 lok 3)

Ło­mian­ki:

 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. War­szaw­ska 88)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. War­szaw­ska 95A)

In­ter­net:

Je­śli znasz faj­ny sklep w Two­jej oko­li­cy, pro­szę po­daj nam je­go na­mia­ry ☺