REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALPI SMAKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wła­ści­cie­lem skle­pu jest: ALPI Hum­mus Alek­san­dra Mar­ci­niak z sie­dzi­bą w War­sza­wie (02646) przy ul.Fry­de­ry­ka Jo­lio­t-Cu­rie 24/48, NIP: 521-327-53-21, REGON: 147370680, ad­res e-ma­il: al­pi­@al­pi­sma­ki.pl

2. ALPI Sma­ki jest to ser­wis in­ter­ne­to­wy funk­cjo­nu­ją­cy w do­me­nie www.al­pi­sma­ki.pl i ba­sia­ba­sia.pl („Sklep ALPI Sma­ki”), za po­śred­nic­twem któ­re­go Klient mo­że skła­dać za­mó­wie­nia na Pro­duk­ty do­stęp­ne w ofer­cie Skle­pu ALPI Sma­ki („Pro­duk­ty”) przez In­ter­net.

3. Re­gu­la­min re­gu­lu­je za­sa­dy funk­cjo­no­wa­nia ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki.4. Po­przez za­mó­wie­nie na­le­ży ro­zu­mieć oświad­cze­nie wo­li klien­ta zło­żo­ne w for­mie okre­ślo­nej ni­niej­szym Re­gu­la­minem, zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do za­war­cia umo­wy sprze­da­ży okre­śla­ją­cej w szcze­gól­no­ści ro­dzaj oraz ilość Pro­duk­tów. Z ofer­ty Skle­pu ALPI Sma­ki mo­gą ko­rzy­stać wy­łącz­nie peł­no­let­nie oso­by fi­zycz­ne po­sia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych oraz oso­by praw­ne („Klient”).

5. Usłu­gi Skle­pu ALPI Sma­ki świad­czo­ne są na ob­sza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­ski.

6. Re­gu­la­min Skle­pu ALPI Sma­ki („Re­gu­la­min”) obo­wią­zu­je wszyst­kich Klien­tów i użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki oraz de­fi­niu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia umów sprze­da­ży Pro­duk­tów i ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki.

7. Klient przed roz­po­czę­ciem ko­rzy­sta­nia z usług świad­czo­nych przez Sklep ALPI Sma­ki jest zo­bo­wią­za­ny do za­po­zna­nia się z tre­ścią ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nem i je­go ak­cep­ta­cji w pro­ce­sie skła­da­nia za­mó­wie­nia. Za­ak­cep­to­wa­nie po­sta­no­wień za­war­tych w Re­gu­la­mi­nie Skle­pu ALPI Sma­ki sta­no­wi wa­ru­nek ko­niecz­ny do ko­rzy­sta­nia z usług ofe­ro­wa­nych przez Sklep ALPI Sma­ki. Do­stęp do Re­gu­la­mi­nu Skle­pu ALPI Sma­ki jest nie­ogra­ni­czo­ny, w ce­lu za­po­zna­nia się z tre­ścią Re­gu­la­mi­nu na­le­ży uru­cho­mić link „Re­gu­la­mi­n” umiesz­czo­ny w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Skle­pu ALPI Sma­ki.

8. Sklep ALPI Sma­ki za­strze­ga so­bie pra­wo do zmia­ny Re­gu­la­mi­nu. In­for­ma­cje o zmia­nie Re­gu­la­mi­nu bę­dą do­stęp­ne w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Skle­pu ALPI Sma­ki pod lin­kiem „Re­gu­la­mi­n”. Zmia­ny w Re­gu­la­mi­nie obo­wią­zu­ją od da­ty ich pu­bli­ka­cji w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Skle­pu ALPI Sma­ki.

9. W ce­lu ko­rzy­sta­nia z usług świad­czo­nych przez Sklep ALPI Sma­ki nie­zbęd­ny jest do­stęp do In­ter­ne­tu, te­le­fo­nu oraz kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

II REJESTRACJA

1. Re­je­stra­cja w Skle­pie ALPI Sma­ki jest do­bro­wol­na i bez­płat­na.

2. W ce­lu do­ko­na­nia re­je­stra­cji w Skle­pie ALPI Sma­ki Klient zo­bo­wią­za­ny jest wy­peł­nić for­mu­larz re­je­stra­cji znaj­du­ją­cy się na stro­nie ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki pod lin­kiem „za­re­je­struj się”.

3. Klient bę­dą­cy oso­ba fi­zycz­ną, w ce­lu Re­je­stra­cji zo­bo­wią­za­ny jest po­dać na­stę­pu­ją­ce da­ne oso­bo­we:

a) ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej,

b) usta­no­wić ha­sło do­stę­po­we do kon­ta w Skle­pie ALPI Sma­ki,

c) imię i na­zwi­sko,

d) ad­res do re­ali­za­cji zmó­wie­nia,

e) nu­mer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.

4. Klient bę­dą­cy przed­się­bior­cą, w ce­lu Re­je­stra­cji zo­bo­wią­za­ny jest po­dać na­stę­pu­ją­ce da­ne:

a) ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej,

b) usta­no­wić ha­sło do­stę­po­we do kon­ta w Skle­pie ALPI Sma­ki,

c) fir­mę przed­się­bior­cy pod któ­rą jest za­re­je­stro­wa­na dzia­łal­ność go­spo­dar­cza,

d) Nu­mer Iden­ty­fi­ka­cji Po­dat­ko­wej (NIP),

e) ad­res do re­ali­za­cji za­mó­wie­nia,

f) nu­mer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.

5. Klient mo­że tak­że do­ko­nać szyb­kiej re­je­stra­cji pod lin­kiem „złóż za­mó­wie­nie” po­przez wy­peł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam for­mu­la­rza. Ta for­ma umoż­li­wia zło­że­nie za­mó­wie­nia, bez za­kła­da­nia kon­ta w skle­pie ALPI sma­ki.

7. W przy­pad­ku gdy da­ne Klien­ta wy­ma­ga­ne pod­czas Re­je­stra­cji ule­gną zmia­nie, Klient zo­bo­wią­za­ny jest do ich ak­tu­ali­za­cji. Aby do­ko­nać ak­tu­ali­za­cji da­nych, Klient mu­si za­lo­go­wać się na swo­je kon­to, a na­stęp­nie w za­kład­ce „Mo­je Kon­to” wy­ko­nać ak­tu­ali­za­cję pro­fi­lu.

8. W sy­tu­acji, gdy da­ne Klien­ta wy­ma­ga­ne pod­czas Re­je­stra­cji ule­gną zmia­nie po roz­po­czę­ciu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia, Klient jest zo­bo­wią­za­ny do ich ak­tu­ali­za­cji.

9. Sklep ALPI Sma­ki nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści w przy­pad­ku nie­do­star­cze­nia za­mó­wio­nych Pro­duk­tów lub opóź­nień w ich do­sta­wie wy­ni­ka­ją­cych z błęd­nie po­da­nych przez Klien­ta da­nych lub nie­po­praw­ne­go ad­re­su do­sta­wy.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umo­wa sprze­da­ży za­wie­ra­na jest po­mię­dzy Klien­tem, a ALPI Hum­mus Alek­san­dra Mar­ci­niak ul.Fry­de­ry­ka Jo­liot Cu­rie 24/48, 02-646 War­sza­wa

2. Klien­ci Skle­pu ALPI Sma­ki mo­gą skła­dać za­mó­wie­nia na Pro­duk­ty za po­śred­nic­twem ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki

3. Sklep ALPI Sma­ki przyj­mu­je do re­ali­za­cji za­mó­wie­nia on-li­ne przez ca­łą do­bę, we wszyst­kie dni ty­go­dnia z za­strze­że­niem, że wszel­kie za­mó­wie­nia zło­żo­ne w so­bo­ty i nie­dzie­le bę­dą re­ali­zo­wa­ne w naj­bliż­szy dzień ro­bo­czy Skle­pu ALPI Sma­ki. Za­mó­wie­nia zło­żo­ne w dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy bę­dą re­ali­zo­wa­ne w pierw­szym dniu ro­bo­czym Skle­pu ALPI Sma­ki na­stę­pu­ją­cym po dniu, w któ­rym za­mó­wie­nie zo­sta­ło zło­żo­ne. Sklep ALPI Sma­ki za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­zna­cze­nia in­nych niż usta­lo­ne usta­wo­wo dni, w któ­rych nie bę­dzie re­ali­zo­wał za­mó­wień (dni wol­ne od pra­cy).

4. Wa­run­kiem zło­że­nia za­mó­wie­nia jest wy­peł­nie­nie w for­mu­la­rzu wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych ko­niecz­nych do wy­sył­ki.

5. Za­twier­dze­nie przez Klien­ta za­mó­wie­nia jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją obo­wiąz­ku do­ko­na­nia za­pła­ty ce­ny Pro­duk­tów oraz kosz­tów ich do­sta­wy. Ist­nie­je moż­li­wość wy­sta­wie­nia fak­tu­ry VAT, gdy przy skła­da­niu za­mó­wie­nia Klient wy­ra­zi chęć roz­li­cze­nia na pod­sta­wie fak­tu­ry VAT i po­da nie­zbęd­ne in­for­ma­cje do jej wy­sta­wie­nia.

6. Klient upo­waż­nia Sklep ALPI Sma­ki do wy­sta­wia­nia fak­tur VAT bez pod­pi­su od­bior­cy oraz w for­mie elek­tro­nicz­nej.

7. Za­twier­dze­nie przez Klien­ta za­mó­wie­nia zgod­nie z pkt. 5 po­wy­żej sta­no­wi ofer­tę Klien­ta zło­żo­ną przez ALPI Hum­mus Alek­san­dra Mar­ci­niak, co jest jed­no­znacz­ne z za­war­ciem umo­wy sprze­da­ży, zgod­nie z tre­ścią za­mó­wie­nia, oraz ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem.

8. Po za­twier­dze­niu przez Klien­ta za­mó­wie­nia, Klient prze­cho­dzi do czę­ści „Po­twier­dze­nie”, gdzie po uru­cho­mie­niu przy­ci­sku „o­płać za­mó­wie­nie” jest prze­no­szo­ny do ser­wi­su Prze­le­wy­24 (ma to miej­sce, gdy wy­bra­na zo­sta­ła przez Klien­ta opcja płat­no­ści - Prze­le­wy­24.pl).

9. Po zło­że­niu i za­twier­dze­niu za­mó­wie­nia, Klient otrzy­ma na wska­za­ny przez nie­go ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość po­twier­dza­ją­cą zło­że­nie za­mó­wie­nia.

10. Roz­po­czę­cie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia na­stę­pu­je po ure­gu­lo­wa­niu na­leż­no­ści

11. Sklep ALPI Sma­ki za­strze­ga so­bie moż­li­wość od­mo­wy re­ali­za­cji za­mó­wie­nia w przy­pad­ka gdy:

a) re­ali­za­cji za­mó­wie­nia nie uda­ło się po­twier­dzić z Klien­tem, a zo­sta­ło ono uzna­ne przez Sklep ALPI Sma­ki za wy­ma­ga­ją­ce po­twier­dze­nia,

b) Klient nie prze­strze­ga za­sad Re­gu­la­mi­nu w za­kre­sie do­ty­czą­cym skła­da­nia za­mó­wień oraz ich re­ali­za­cji,

c) za­mó­wie­nie nie zo­sta­ło opła­co­ne przez Klien­ta.

12. Sklep ALPI Sma­ki za­strze­ga so­bie moż­li­wość anu­lo­wa­nia zło­żo­ne­go przez Klien­ta za­mó­wie­nia w przy­pad­ku, gdy w prze­cią­gu 5 dni ro­bo­czych od dnia zło­że­nia za­mó­wie­nia nie zo­sta­nie ono opła­co­ne.

13. W przy­pad­ku, gdy za­mó­wio­ny Pro­dukt nie bę­dzie do­stęp­ny w ma­ga­zy­nie Skle­pu ALPI Sma­ki, Klient zo­sta­nie nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wa­ny w ja­kim ter­mi­nie pro­dukt bę­dzie do­stęp­ny oraz o ter­mi­nie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia. W przy­pad­ku bra­ku zgo­dy, na zmia­nę ter­mi­nu re­ali­za­cji zmó­wie­nia Klien­to­wi przy­słu­gu­je upraw­nie­nie do re­zy­gna­cji z za­mó­wie­nia Pro­duktu nie­do­stęp­ne­go w ma­ga­zy­nie lub ca­łe­go za­mó­wie­nia.

14. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji, Sklep ALPI Sma­ki zwró­ci na kon­to wska­za­ne przez Klien­ta ce­nę Pro­duk­tu nie­do­stęp­ne­go w ma­ga­zy­nie lub ca­łe­go za­mó­wie­ni.

15. Za­mó­wie­nia re­ali­zo­wa­ne są nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 3 dni ro­bo­czych li­cząc od dnia wpły­wu środ­ków na kon­to Skle­pu ALPI Sma­ki W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Sklep ALPI Sma­ki do­pusz­cza moż­li­wość wy­dłu­że­nia przedmio­to­we­go ter­mi­nu do 10 dni ro­bo­czych, o czym Klient zo­sta­nie nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wa­ny na ad­res e-ma­il.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Pro­duk­ty do­star­cza­ne są na ad­res wska­za­ny przez Klien­ta w za­mó­wie­niu.

2. Klient ma do wy­bo­ru na­stę­pu­ją­ce for­my do­sta­wy:

a) prze­sył­ka ku­rier­ska za po­śred­nic­twem ku­rie­ra InPost,

b) usłu­ga do­staw­cza pro­wa­dzo­na przez Pacz­ko­ma­ty InPost,

c) prze­sył­ka ku­rier­ska za po­śred­nic­twem ku­rie­ra DHL.

3. Koszt do­sta­wy uza­leż­nio­ny jest od spo­so­bu do­sta­wy wy­bra­ne­go przez Klien­ta, zo­sta­je okre­ślo­ny każ­do­ra­zo­wo w to­ku skła­da­nia za­mó­wie­nia.

4. Ter­min re­ali­za­cji do­sta­wy:

a) do 3 dni ro­bo­czych od mo­men­tu prze­ka­za­nia za­mó­wie­nia do re­ali­za­cji przez Sklep ALPI Sma­ki

5. Klient zo­bo­wią­za­ny jest do spraw­dze­nia sta­nu Pro­duk­tu po do­star­cze­niu prze­sył­ki i w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­la podmio­tu re­ali­zu­ją­ce­go do­sta­wę, a na­stęp­nie do pod­pi­sa­nia pro­to­ko­łu od­bio­ru prze­sył­ki. W przy­pad­ku stwier­dze­nia me­cha­nicz­ne­go uszko­dze­nia prze­sył­ki, Ku­pu­ją­cy zo­bo­wią­za­ny jest wpi­sać uwa­gi w pro­to­ko­le od­bio­ru oraz skon­tak­to­wać się nie­zwłocz­nie ze Skle­pem ALPI Sma­ki wy­sy­ła­jąc wia­do­mość na ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej al­pi­@al­pi­sma­ki.pl.

6. Nieu­za­sad­nio­na od­mo­wa przy­ję­cia za­mó­wie­nia przez Klien­ta trak­to­wa­na jest ja­ko na­ru­sze­nie za­sad ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. In­for­ma­cja o ce­nie Pro­duk­tów wi­docz­na na stro­nie Skle­pu ALPI Sma­ki ma cha­rak­ter wią­żą­cy od chwi­li otrzy­ma­nia przez Klien­ta na wska­za­ny przez nie­go ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej po­twier­dze­nia przy­ję­cia do re­ali­za­cji za­mó­wie­nia na sprze­daż i do­star­cze­nie wy­bra­nych Pro­duk­tów.

2. Ce­ny Pro­duk­tów po­da­wa­ne są w zło­tych pol­skich i są ce­na­mi brut­to tzn. są po­więk­szo­ne o obo­wią­zu­ją­cy po­da­tek od to­wa­rów i usług.

3. Klient jest zo­bo­wią­za­ny do za­pła­ty ce­ny za­mó­wio­nych Pro­duk­tów wraz z kosz­ta­mi ich do­sta­wy.

4. Sklep ALPI Sma­ki za­strze­ga so­bie pra­wo zmia­ny cen Pro­duk­tów znaj­du­ją­cych się w Skle­pie ALPI Sma­ki, prze­pro­wa­dza­nia i od­wo­ły­wa­nia ak­cji pro­mo­cyj­nych bądź wpro­wa­dza­nia w nich zmian z za­strze­że­niem, że zmia­ny ta­kie nie na­ru­sza­ją praw osób, któ­re za­war­ły umo­wy sprze­da­ży Pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez Sklep ALPI Sma­ki przed do­ko­na­niem ww. zmian lub praw osób upraw­nio­nych do ko­rzy­sta­nia z da­nej pro­mo­cji, zgod­nie z jej re­gu­la­mi­nem oraz w okre­sie jej tr­wa­nia.

5. Spo­so­by płat­no­ści:

a) prze­le­wem on-li­ne wy­bra­nym w trak­cie ak­cep­ta­cji za­mó­wie­nia re­ali­zo­wa­nym po­przez ser­wis www.prze­le­wy­24.pl

b) prze­lew na ra­chu­nek ban­ko­wy ING Bank Ślą­ski - 15 1050 1041 1000 0092 0136 7126, do­dat­ko­wo wska­za­ny w wia­do­mo­ści po­twier­dza­ją­cej zło­że­nie za­mó­wie­nia,

6. Bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji kar­to­wych i e-prze­le­wo­wych za­pew­nia Pay­Pro Spół­ka Ak­cyj­na wła­ści­ciel ser­wi­su www.prze­le­wy­24.pl

VI REKLAMACJE

1. Re­kla­ma­cje do­ty­czą­ce Pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez Sklep ALPI Sma­ki moż­na skła­dać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej: al­pi­@al­pi­sma­ki.pl.
W re­kla­ma­cji Klient zo­bo­wią­za­ny jest po­dać: imię i na­zwi­sko Klien­ta, nr za­mó­wie­nia, da­tę za­war­cia umo­wy i od­bio­ru za­mó­wie­nia, treść żą­da­nia, nu­mer ra­chun­ku ban­ko­wy na któ­ry ma zo­stać do­ko­na­ny zwrot na­leż­no­ści oraz ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub ad­res do do­rę­czeń na któ­ry ma zo­stać udzie­lo­na od­po­wiedź na re­kla­ma­cję.

2. Zgło­szo­na re­kla­ma­cja zo­sta­nie roz­pa­trzo­na w ter­mi­nie 14 dni od dnia jej do­rę­cze­nia. O wy­ni­ku jej roz­pa­trze­nia Klient zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny na ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej bądź na pi­śmie na ad­res do do­rę­czeń zgod­nie z dys­po­zy­cją Klien­ta za­war­tą w tre­ści re­kla­ma­cji. Brak od­po­wie­dzi we wska­za­nym ter­mi­nie zo­sta­nie uzna­ny za po­zy­tyw­ne roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji.

3. W przy­pad­ku uzna­nia re­kla­ma­cji za za­sad­ną Sklep ALPI Sma­ki zwra­ca Klien­to­wi na­leż­ność za ode­sła­ny Pro­dukt, nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu re­kla­mo­wa­ne­go Pro­duktu, na ra­chu­nek ban­ko­wy wska­za­ny przez Klien­ta.

4. Do­star­cze­nie Pro­duk­tu nie­za­mó­wio­ne­go przez Klien­ta na­stę­pu­je na ry­zy­ko Skle­pu ALPI Sma­ki i nie na­kła­da na Klien­ta żad­nych zo­bo­wią­zań.

5. Sklep ALPI Sma­ki in­for­mu­je Ku­pu­ją­ce­go o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji Pro­duk­tu, m.in. po­przez zło­że­nie przez Ku­pu­ją­ce­go po za­koń­cze­niu po­stę­po­wa­nia re­kla­ma­cyj­ne­go wnio­sku o wsz­czę­cie me­dia­cji lub wnio­sku o roz­pa­trze­nie spra­wy przed są­dem po­lu­bow­nym (wnio­sek moż­na po­brać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl/down­lo­ad.php?pli­k=6223). Wy­kaz Sta­łych Po­lu­bow­nych Są­dów Kon­su­menc­kich dzia­ła­ją­cych przy Wo­je­wódz­kich In­spek­to­ra­tach In­spek­cji Han­dlo­wej do­stęp­ny jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej: http://www.uokik.gov.pl/wa­zne­_a­dre­sy.php#fa­q596. Po­za­są­do­we do­cho­dze­nie rosz­czeń po za­koń­cze­niu po­stę­po­wa­nia re­kla­ma­cyj­ne­go jest bez­płat­ne.

VII ZWROTY

1. Je­że­li Pro­dukt ma wa­dy, Klien­to­wi, na pod­sta­wie art. 560 oraz art. 561 Ko­dek­su cy­wil­ne­go przy­słu­gu­ją na­stę­pu­ją­ce rosz­cze­nia:

a) zło­że­nie świad­cze­nia o od­stą­pie­niu od Umo­wy lub ob­ni­że­niu ce­ny Pro­duk­tu, chy­ba że Sklep ALPI Sma­ki nie­zwłocz­nie i bez nadmier­nych nie­do­god­no­ści dla Klien­ta wy­mie­ni Pro­dukt na wol­ny od wad

b) żą­da­nie wy­mia­ny Pro­duk­tu na wol­ny od wad

2. Klient bę­dą­cy kon­su­men­tem ma pra­wo do od­stą­pie­nia od umo­wy w ter­mi­nie 14 dni od za­war­cia umo­wy bez po­da­nia przy­czyn, z za­strze­że­niem pkt. 4 i 6. Wzór for­mu­la­rza od­stą­pie­nia od umo­wy sta­no­wi Za­łącz­nik nr 1 do ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu. Bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Pro­duk­tu do sie­dzi­by Skle­pu ALPI Sma­ki, w sta­nie nie­zmie­nio­nym po­no­si Klient.

3. Sklep ALPI Sma­ki nie przyj­mu­je żad­nych prze­sy­łek od­sy­ła­nych do Skle­pu ALPI Sma­ki za po­bra­niem bez wcze­śniej­sze­go uzgod­nie­nia te­go ze Skle­pem ALPI Sma­ki.

4. Je­że­li opa­ko­wa­nie zo­sta­ło otwar­te po do­star­cze­niu Pro­duk­tu, Klien­ci Skle­pu ALPI Sma­ki zgod­nie z art. 38 pkt 5 Usta­wy z dnia 30 ma­ja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz. U. z 2014 poz. 827) nie ma­ją moż­li­wo­ści zwro­tu za­ku­pio­ne­go Pro­duk­tu ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia i ze wzglę­dów hi­gie­nicz­nych.

5. W przy­pad­ku uszko­dze­nia Pro­duk­tu w cza­sie trans­por­tu lub do­star­cze­nia ar­ty­ku­łu z wa­dą fa­brycz­ną, Klient zo­bo­wią­za­ny jest skon­tak­to­wać się ze Skle­pem ALPI Sma­ki, zgod­nie z pro­ce­du­rą re­kla­ma­cyj­ną opi­sa­ną w roz­dzia­le „VI Re­kla­ma­cje” ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu.

6. W ra­zie nie­zgod­no­ści Pro­duk­tu z umo­wą, Klient ma pra­wo żą­dać wy­mia­ny Pro­duk­tu bądź ob­ni­że­nia je­go ce­ny al­bo od­stą­pie­nia od umo­wy pod wa­run­kiem, że za­wia­do­mi o tym Sklep ALPI Sma­ki w ter­mi­nie 14 dni od ob­ję­cia Pro­duk­tu w po­sia­da­nie. Pra­wo do od­stą­pie­nia od umo­wy nie przy­słu­gu­je je­że­li Sklep ALPI Sma­ki nie­zwłocz­nie i bez nadmier­nych nie­do­god­no­ści wy­mie­ni Pro­duk­tu na zgod­ny z umo­wą lub je­że­li wa­da jest nie­istot­na.

7. W przy­pad­ku re­ali­za­cji do­sta­wy przez przed­sta­wi­cie­la fir­my ku­rier­skiej, Klient ma obo­wią­zek spraw­dze­nia czy do­star­czo­na prze­sył­ka nie jest uszko­dzo­na oraz czy nie no­si zna­ków świad­czą­cych o moż­li­wo­ści jej wcze­śniej­sze­go otwie­ra­nia. Je­śli Klient w mo­men­cie od­bio­ru prze­sył­ki stwier­dzi uszko­dze­nie jej opa­ko­wa­nia, zo­bo­wią­za­ny jest do wy­pi­sa­nia wspól­nie z pra­cow­ni­kiem fir­my ku­rier­skiej pro­to­ko­łu uszko­dze­nia oraz po­in­for­mo­wa­nia o tym Skle­pu ALPI Sma­ki. Je­śli Klient stwier­dzi uszko­dze­nie za­war­to­ści prze­sył­ki już po jej ode­bra­niu, zo­bo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia od­bio­ru prze­sył­ki, po­wia­do­mić o tym Sklep ALPI Sma­ki.

8. Pra­wo od­stą­pie­nia od umo­wy za­war­tej na od­le­głość nie przy­słu­gu­je Klien­to­wi w od­nie­sie­niu do umo­wy:

a) w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wy­pro­du­ko­wa­na we­dług spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca za­spo­ko­je­niu je­go zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych po­trzeb,

b) w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­ją­ca szyb­kie­mu ze­psu­ciu lub ma­ją­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia,

c) w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest rzecz do­star­cza­na w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów hi­gie­nicz­nych, je­że­li opa­ko­wa­nie zo­sta­ło otwar­te po do­star­cze­niu.

9. W ce­lu do­ko­na­nia zwro­tu na­le­ży ode­słać pro­dukt w sta­nie nie­na­ru­szo­nym na po­niż­szy ad­res: ALPI Hum­mus Alek­san­dra Mar­ci­niak, ul. Nie­ca­ła 21, 05-500 Pia­secz­no. Zw­rot Pro­duk­tu przez Klien­ta po­wi­nien na­stą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia od­bio­ru prze­sył­ki i po wcze­śniej­szym usta­le­niu te­go ze Skle­pem ALPI Sma­ki.

10. Prze­sył­ka zwrot­na mu­si za­wie­rać:

a) zwra­ca­ny Pro­dukt,

b) do­ku­ment sprze­da­ży otrzy­ma­ny od Skle­pu ALPI Sma­ki (pa­ra­gon fi­skal­ny lub fak­tu­ra),

c) wy­peł­nio­ny for­mu­larz od­stą­pie­nia od umo­wy.

11.Klient po­no­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu rze­czy oraz od­po­wia­da za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu wy­ni­ka­ją­ce z ko­rzy­sta­nia z nie­go w spo­sób in­ny niż by­ło to ko­niecz­ne do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duk­tu.

12. Zw­rot płat­no­ści zo­sta­nie do­ko­na­my przy uży­ciu ta­kich sa­mych spo­so­bów płat­no­ści, ja­kie zo­sta­ły uży­te w trans­ak­cji, chy­ba że Klient wy­raź­nie zgo­dził się na in­ną for­mę. Zw­rot płat­no­ści zo­sta­nie do­ko­na­ny po otrzy­ma­niu zwra­ca­ne­go Pro­duk­tu wraz z oświad­cze­niem o od­stą­pie­niu od umo­wy przez Klien­ta, nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia ta­kie­go oświad­cze­nia i Pro­duk­tu wraz z do­ku­men­tem sprze­da­ży przez Sklep ALPI Sma­ki.

VIII POLITYKA COOKIES

1. Sklep ALPI Sma­ki wy­ko­rzy­stu­je pli­ki ty­pu co­okies w ce­lu gro­ma­dze­nia in­for­ma­cji zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem przez Klien­ta ze stro­ny in­ter­ne­to­wej Skle­pu ALPI Sma­ki.

2. Pli­ka­mi ty­pu co­okies są pli­ki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne przez prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą Klien­ta na je­go kom­pu­te­rze, po­zwa­la­ją­ce na iden­ty­fi­ka­cję Klien­ta oraz utrwa­la­ją­ce je­go pre­fe­ren­cje na pod­sta­wie hi­sto­rii od­wie­dza­nych wi­tryn in­ter­ne­to­wych.

3. Pli­ki ty­pu co­okies umoż­li­wia­ją utrzy­ma­nie se­sji Klien­ta bez ko­niecz­no­ści po­now­ne­go wpi­sy­wa­nia lo­gi­nu i ha­sła na każ­dej pod­stro­nie.

IX ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep ALPI Sma­ki świad­czy za po­śred­nic­twem ser­wi­su do­stęp­ne­go pod ad­re­sem al­pi­sma­ki.pl, Ba­sia­Ba­sia.pl, na­stę­pu­ją­ce usłu­gi elek­tro­nicz­ne:

a) za­ło­że­nie i pro­wa­dze­nie Kon­ta Klien­ta w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Skle­pu ALPI Sma­ki,

b) New­slet­ter.

2. Usłu­gi elek­tro­nicz­ne po­le­ga­ją­ce na pro­wa­dze­niu Kon­ta w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym oraz usłu­gi New­slet­ter za­war­te są na czas nie­ozna­czo­ny.

3. Świad­cze­nie usłu­gi elek­tro­nicz­nej po­le­ga­ją­cej na umoż­li­wie­niu zło­że­nia za­mó­wie­nia bez za­kła­da­nia kon­ta w skle­pie in­ter­ne­to­wym ALPI sma­ki po­przez od­po­wied­ni for­mu­larz za­wie­ra­ne jest na czas ozna­czo­ny i ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zło­że­nia za­mó­wie­nia.

4. Za­le­ca­ne wy­ma­ga­nia tech­nicz­ne współ­pra­cy z sys­te­mem te­le­in­for­ma­tycz­nym to: kom­pu­ter z do­stę­pem do In­ter­ne­tu, do­stęp do pocz­ty elek­tro­nicz­nej, prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa: In­ter­net Explo­rer w wer­sji 7.0 lub now­szej z włą­czo­ną ob­słu­gą Ja­va­Script i co­okies, Mo­zil­la Fi­re­fox w wer­sji 4.0 lub now­szej z włą­czo­ną ob­słu­gą Ja­va­Script i co­okies al­bo Go­ogle Ch­ro­me w wer­sji 8 lub now­szej. Za­le­ca­na roz­dziel­czość mo­ni­to­ra 1024x768 pik­se­li.

5. Klient jest zo­bo­wią­za­ny do ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Skle­pu ALPI Sma­ki w spo­sób zgod­ny z pra­wem i do­bry­mi oby­cza­ja­mi. Klien­ta obo­wią­zu­je za­kaz do­star­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym. Za­bro­nio­ne jest ko­rzy­sta­nie z usług elek­tro­nicz­nych w spo­sób bez­praw­nie za­kłó­ca­ją­cy funk­cjo­no­wa­nie ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go po­przez uży­cie okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub urzą­dzeń oraz roz­sy­ła­nie lub umiesz­cza­nie w Skle­pie ALPI Sma­ki nie­za­mó­wio­nej in­for­ma­cji han­dlo­wej.

6. Klient mo­że skła­dać re­kla­ma­cje zwią­za­ne ze świad­cze­niem usłu­gi elek­tro­nicz­nej za po­śred­nic­twem Skle­pu ALPI Sma­ki po­przez wy­sła­nie wia­do­mo­ści e-ma­il na ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej al­pi­@al­pi­sma­ki.pl. Sklep ALPI Sma­ki roz­pa­trzy re­kla­ma­cję nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni li­czo­nych od dnia zło­że­nia re­kla­ma­cji.

7. Klient mo­że zre­zy­gno­wać ze skut­kiem na­tych­mia­sto­wym z usług świad­czo­nych elek­tro­nicz­nie przez Sklep ALPI Sma­ki w każ­dym cza­sie i bez wska­zy­wa­nia przy­czyn po­przez prze­sła­nie sto­sow­ne­go oświad­cze­nia za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na ad­res: al­pi­@al­pi­sma­ki.pl lub pi­sem­nie na ad­res: Alek­san­dra Mar­ci­niak, ul. Nie­ca­ła 21, 05-500 Pia­secz­no.

8. Sklep ALPI Sma­ki mo­że za­prze­stać świad­cze­nia usłu­gi elek­tro­nicz­nej w przy­pad­ku gdy Klient na­ru­sza Re­gu­la­min, a w szcze­gól­no­ści gdy do­star­cza tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, po bez­sku­tecz­nym, jed­no­krot­nym we­zwa­niu do za­prze­sta­nia ww. czyn­no­ści, z wy­zna­cze­niem od­po­wied­nie­go ter­mi­nu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient skła­da­jąc za­mó­wie­nie w Skle­pie ALPI Sma­ki, ak­cep­tu­je ni­niej­szy Re­gu­la­min oraz jed­no­cze­śnie wy­ra­-ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Sklep ALPI Sma­ki da­nych oso­bo­wych Klien­ta w ce­lu pra­wi­dło­wej re­ali­za­cji za­mó­wie­nia. Da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne w ce­lu wy­ko­na­nia umo­wy sprze­da­ży, lub pod­ję­cia dzia­łań nie­zbęd­nych do za­war­cia umo­wy np. kon­takt te­le­fo­nicz­ny lub ma­ilo­wy w ce­lu prze­sła­nia ofer­ty, usta­le­nia ter­mi­nu wy­ko­na­nia usłu­gi, od­wo­ła­nia lub zmia­ny ter­mi­nu wy­ko­na­nia usłu­gi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. Da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne w ce­lu wy­ko­na­nia umo­wy bę­dą prze­twa­rza­ne do cza­su od­po­wied­nio: zgło­sze­nia żą­da­nia do ich usu­nię­cia lub od­wo­ła­nia udzie­lo­nej zgo­dy.

3. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do za­war­cia umo­wy sprze­da­ży.

4. ALPI Hum­mus Alek­san­dra Mar­ci­niak wła­ści­ciel Skle­pu ALPI Sma­ki oświad­cza, że wszel­kie dan oso­bo­we uzy­ska­ne w trak­cie dzia­łal­no­ści Skle­pu ALPI Sma­ki są po­uf­ne. W żad­nym wy­pad­ku ani w żad­nej for­mie nie bę­-dą ujaw­nia­ne in­nym oso­bom ani in­nym podmio­tom. Zgod­nie z usta­wą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych o świa­d-cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną Klien­ci ma­ją pra­wo do wglą­du w swo­je da­ne, do ich po­pra­wia­nia oraz wnie­-sie­nia żą­da­nia o za­prze­sta­niu ich wy­ko­rzy­sty­wa­nia i usu­nię­cia w do­wol­nym mo­men­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. Wszyst­kie opcje po­zwa­la­ją­ce Klien­to­wi za­rzą­dzać swo­imi da­ny­mi oso­bo­wy­mi są do­stęp­ne po za­lo­go­wa­niu.

5. Klient mo­że rów­nież wy­ra­zić odręb­ną zgo­dę na otrzy­my­wa­nie od Skle­pu ALPI Sma­ki ma­te­ria­łów re­kla­mo­wo – pro­mo­cyj­nych oraz w przy­pad­ku re­zy­gna­cji z sub­skryp­cji ta­ką zgo­dę cof­nąć.

6. Da­ne nie bę­dą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny i nie bę­dą pro­fi­lo­wa­ne. Pań­stwa da­ne mo­gą być udo­stęp­nia­ne fir­mom ku­rier­skim w przy­pad­ku, gdy wy­ma­ga te­go re­ali­za­cja za­mó­wie­nia.

7. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest podmiot wska­za­ny Rozdz. I pkt. 1. W każ­dym mo­men­cie mo­że­cie Pań­stwo cof­nąć zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, aby to zro­bić wy­star­czy wy­słać cof­nię­cie zgo­dy na ad­res: al­pi­@al­pi­sma­ki.pl

8. Przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ko­rzy­sta­ją­cy z usług Skle­pu ALPI sma­ki ma obo­wią­zek po­da­wa­nia praw­dzi­wych in­for­ma­cji oraz zo­bo­wią­zu­je się do nie­do­star­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym lub fał­szy­wym.

2. Sklep ALPI sma­ki nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za nie­do­star­cze­nie wia­do­mo­ści prze­sła­nej na wska­za­ny przez Klien­ta ad­res e-ma­il, spo­wo­do­wa­ne­go blo­ko­wa­niem lub usu­wa­niem wia­do­mo­ści e-ma­ili przez opro­gra­mo­wa­nie za­in­sta­lo­wa­ne na kom­pu­te­rze uży­wa­nym przez Klien­ta lub blo­ko­wa­niem przez ad­mi­ni­stra­to­rów ser­we­rów pocz­to­wych.

3. Są­dem wła­ści­wym dla roz­pa­try­wa­nia ewen­tu­al­nych spo­rów mo­gą­cych po­wstać w wy­ni­ku wy­ko­ny­wa­nia po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu jest sąd wła­ści­wy dla głów­ne­go miej­sca wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej ALPI sma­ki Alek­san­dra Mar­ci­niak.

4. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych re­gu­la­mi­nem Skle­pu ALPI sma­ki, za­sto­so­wa­nie ma­ją od­po­wied­nie prze­pi­sy Ko­dek­su Cy­wil­ne­go (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), w spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych do­ty­czą­cych kon­su­men­tów za­sto­so­wa­nie ma­ją prze­pi­sy Usta­wy z dnia 30 ma­ja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Za­łącz­nik nr 1

Wzór for­mu­la­rza od­stą­pie­nia od umo­wy

(for­mu­larz ten na­le­ży wy­peł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci od­stą­pie­nia od umo­wy)

Adre­sat:. Alek­san­dra Mar­ci­niak, ul. Nie­ca­ła 21, 05-500 Pia­secz­no

Ni­niej­szym in­for­mu­ję o od­stą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży na­stę­pu­ją­cych Pro­duk­tów:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________

Nr za­mó­wie­nia: ______________________________________________________________

Da­ta za­war­cia umo­wy­/od­bio­ru*: _________________________________________________

Imię i na­zwi­sko kon­su­men­ta­/ku­pu­ją­ce­go: __________________________________________

Nr ra­chun­ku ban­ko­we­go do zwro­tu kosz­tów za zwró­co­ny Pro­dukt:

__________________________________________________________________________

Pod­pis kon­su­men­ta­/ku­pu­ją­ce­go: _________________________________________________

Da­ta: ______________________________________________________________________

* Nie­po­trzeb­ne skre­ślić