Najczęściej zadawane pytania

Co spra­wia, że kre­my BASIA BASIA są ta­kie do­bre?
Pro­du­ku­je­my na­sze ma­sła orze­cho­we w ma­łych ilo­ściach pod kon­kret­ne za­mó­wie­nia. Na­sze ma­sła są za­wsze świe­że i nie wy­le­ża­ne w ma­ga­zy­nach przez dłu­gie mie­sią­ce. Po­nad­to bar­dzo dba­my o ja­kość orze­chów, pod tym wzglę­dem je­ste­śmy okrop­nie su­ro­wi i de­spo­tycz­ni. Gdy to­war nie speł­nia na­szych ocze­ki­wań mu­si nie­ste­ty wró­cić do do­staw­cy, po­tem tra­fia na ry­nek w po­sta­ci in­nych, prze­cięt­nych ma­seł orze­cho­wych.

Czy pla­nu­je­cie no­we ma­sła orze­cho­we?
Oczy­wi­ście, uwiel­bia­my pró­bo­wać i za­ja­dać się co­raz to no­wy­mi sma­ka­mi. W pla­nach ma­my no­we, cie­ka­we po­łą­cze­nia. Bądź­cie czuj­ni!

Do cze­go mo­gę wy­ko­rzy­stać sło­iczek po ma­śle orze­cho­wym Ba­sia Ba­sia?
Oprócz wręcz ob­se­syj­nej uważ­no­ści na punk­cie sma­ku, ma­my ho­pla na punk­cie es­te­ty­ki. Sło­ik, ety­kie­ta czy też po­kryw­ka nie są przy­pad­ko­wo do­bra­ne. Pie­czo­ło­wi­cie dba­my o wszyst­kie szcze­gó­ły, aby pro­dukt był smacz­ny, ale też ca­łość by­ła mi­ła dla oka. A gdy na ko­niec za­brak­nie już w sło­icz­ku ma­sła Ba­sia Ba­sia, mo­żesz za­cho­wać sło­iczek na róż­ne in­ne pro­dukty czy dro­bia­zgi. Za­chę­ca­my do trzy­ma­nia w nich przy­praw, her­ba­ty, czy też gu­zi­ków 🙂

Czy Ba­sia Ba­sia za­wie­ra cu­kier?
Do na­szych kre­mów nie do­da­je­my cu­kru (wy­jąt­kiem jest ma­sło orze­cho­we z do­dat­kiem bia­łej cze­ko­la­dy, któ­re za­wie­ra już cu­kier). Słod­kość, czy bo­ga­ty wy­ra­zi­sty smak, jest na­tu­ral­ną ce­chą do­brej ja­ko­ści pro­duk­tów i tyl­ko ta­kich su­row­ców uży­wa­my.

Jak wy­brać ide­al­ne ma­sło orze­cho­we?
Naj­le­piej wy­brać wszyst­kie sma­ki.

Jak za­pła­cić za ma­sło i prze­sył­kę?
Jak­kol­wiek, by­le szyb­ko. W ta­kich spra­wach po­śpiech jest jak naj­bar­dziej wska­za­ny.

Co po­wie­dzieć ku­rie­ro­wi, kie­dy do­star­czy pacz­kę?
„Jak do­brze, że je­steś…”

Jak otwie­rać pacz­kę?
Po­wo­li, że­by nie uszko­dzić sło­icz­ków, ale rów­no­cze­śnie szyb­ko, że­by nie mu­sia­ły dłu­go cze­kać. Po­dróż w ciem­nej prze­sył­ce jest dla nich za­wsze trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem. Im szyb­ciej wy­do­sta­ną się z pacz­ki – tym le­piej.